Araşdırmalar, tədqiqatlar, fikir yürütmələr

Yaxud, sadəcə həyat təcrübəsi

Əlaqə saxlaya bilərsiz

Sükut qalası, yoxsa balaca kosmos?

Xəzərin sahilində bir qala var. O qədər sakit, dinməzcənə dayanıb ki, ona sükut qalası da deyə bilərdik. Minilliklərdir ki, onu sökürlər, amma tam dağıda bilmirlər, sonra guya bərpa edir, yeni görkəmə salırlar, adına min əfsanələr qoşurlar, o isə dözür və dinmir. Məğrurcasına sahildən bir az aralı dayanıb yenə də əvvəlki kimi öz sirrini kimsəyə danışmır.
Amma bizimçün, Xəzər sahilində yaşayıb onun sehrində qidalanan insanlar üçün Qız qalası barədə danışmamaq günahdır. Bizim Qız qalası haqqında biliklərimiz özünü qaladan tullamış qız barədə əfsanədən uzağa getmir. Bu əfsanənin ucbatından həya edib Qız qalası barədə bütün dünyaya car çəkə də bilmirik. İlk milli biletimiz – Əfrasiyab Bədəlbəylinin «Qız qalası» baletini səhnələrdə görə bilmirik. Amma bu qalaya bir dəfə nəzər yetirmək kifayətdir ki, onun şah iqamətgahı olmadığını anlayasan. Heç kim iddia edə bilməz ki, qədimdə insanlar belə bir möhtəşəm tikintini sadəcə «ürəyim belə istədi» deyib tikə bilsin. Qalanın divarlarına o qədər daş və əhəng sərf edilib ki, bu tikinti materialı ilə bütün şəhəri hasarlamaq olardı. Bəs Qız qalası hansı məqsədlərə xidmət etməliymiş?

Qız qalasının əkiz tayı
Bir vaxtlar Bakının yaxınlığında dənizin içində qız qalasına oxşayan daha bir qüllə olub. Bu qüllə barədə Davud Axundov «Orta əsr Azərbaycan memarlığı» əsərində daha ətraflı yazır. Bakılılar bu qalaya Səbayel qalası adını veriblər. Hazırda o, suyun altındadır. Arabir su çəkiləndə onun qalıqları üzə çıxır və görünür. Qalanın çox möhkəm olduğu ehtimal edilir, çünki 13-cü əsrdə monqollar bu qalanı möhkəm dağıtsalar da ala bilməmişdilər. 1306-cı ilin zəlzələsindən və Xəzərdə suyun səviyyəsi qalxandan sonra həmin ada qala ilə birgə suya qərq olub. Səbayel qalasından çıxarılmış daşlar hazırda Şirvanşahlar sarayının həyətində saxlanılır. Su altında qalsaydı yəqin ki, Qız qalası da Səbayel qalasının taleyini bölüşərdi.
Bizim yazının qəhrəmanı Qız qalası isə hələ ki, durur. O, sahil qayasında tikilmiş 28 metr hündürlüyü, 16,5 metr diametri olan silindrik formalı bir tikilidir. Aşağıdan divarının qalınlğı 5 metr, yuxarıdan isə 4 metrdir. Onu da deyirlər ki, Qız qalasınını içindəki quyudan Şirvanşahlar sarayına gedən gizli yeraltı yol var.

Gecə və gündüz bərabərləşəndə…
Qalanın yaşı barədə mübahisələr hələ də səngimir. Məşhur tarixçi Sara Aşurbəyli Qız qalasının tikilməsini eramızın ilk əsrlərinə aid edir. M.A. Nəbiyev isə qalanın eranın 6-cı əsrində tikildiyini deyir. Davud Axundov qalanın daha qədim olduğunu və eramızdan əvvəl 6-cı əsrlərdə tikildiyi fərziyyəsini irəli sürür. Azərbacan memarlığı tarixi üzrə mütəxəssis L. Bretanitskiy qalanın iki mərhələdə, aşağı hissəsinin 5-6 –cı əsrlərdə, yuxarı hissəsinin isə 12-ci əsrdə tikildiyini fərz edir. Belə bir versiya da var ki, qala əvvəl od məbədi kimi tikilib. Dilimizdə «qala» sözü həm də od qalamaq mənasında işlənir. Qız qalasının zərdüşti daxması olması versiyası da var. Zərdüştilər torpaq, od, su və havanı müqəddəs element saydıqlarından ölülərinin torpağa basdırmır, odda yandırmırdılar. Sükut qalası adlandırılan hündür bir yerdə qoyub gedir və onları vəhşi heyvanların ixtiyarına verirdilər. Amma adı çəkilən bütün bu versiyaların demək olar ki, hamısı ciddi şəkildə tədqiq edilərkən çoxlu suallar və anlaşılmazlıqlar meydana gəlir ki, bu da Qız qalasını açlmaz bir sirrə çevirir. Fərziyyələr arasında qalanın müdafiə xarakterli olması versiyası da vardı. Amma Qız qalasının cəmi 8 pəncərəsi var. Bu pəncərələr göyə tərəf yönəldildiyindən oradan heç Qalanın aşağısında dayanan adamları görmək mümkün deyil. Tədqiqatçı Abbas İslamov daha bir maraqlı faktı üzə çıxarıb. Hər il dekabrın 22-də, gecə və gündüz bərabərliyində günəş doğan kimi əsas pəncərədən içəri işıq düşür. Sonra günəş müəyyən qanunauyğunluqla o biri pəncərələrdən içəri işıq salır. Ona görə də Qalanın pəncərələri simmetrik deyil və sanki memarlıq qanunlarını pozaraq qeyri mütənasib şəkildə açılıb. Bütün pəncərələr dənizə baxır. Qala Günəş kültu ilə bağlı tikilibsə bunun daha qədim inanclara söykəndiyindən xəbər verir. Amma hazırda biz günəşin Qalaya düşən şüalarıyla bizə nə deyəcəyini bilə bilməyəcəyik. Çünki 60-cı illərdə aparılan təmir işləri zamanı Qız qalasında əzəldən olmayan mərtəbələr tikilib. Pəncərələrdən düşən işığın qədim divarlarda nə yazdığını da görməyəcəyik.

7 rəngli alovun işığı
Memar Davud Axundov 1980-ci ildə müdafiə etdiyi doktorluq dissertasiyasında sübut etməyə çalışır ki, Abşeronun cənubunda təbii qaz olduğundan bu məbədləri e.ə. 9-7-ci əsrlərdə Midiya, Xarəzm, və Abşerron ustaları tikəndən sonra Hindistan, Midiya, Babilistan və Xarəzmdən gələn atəşpərəst zəvvarların müqəddəs ibadətgahı olmuşdur. D. Axundov iddia edir ki, Qız qalasının kəlləsində lap qədimdə 7 baca inşa edilib. Binanın kəllə hissəsi sonralar dəyişdirildiyindən indi həmin bacalardan heç bir əlamət qalmayıb. Qədim zamanlarda məbədin altından çıxan təbii qaz saxsı boru vasitəsilə məbədin 7 bacalarına qaldırılıb orada yandırılarmış. Bu məbədin 7 müqəddəsinə həsr edildiyi üçün hər birinin şərəfinə məbədin girişindən sağdakı divarında , ayrı-ayrı mərtəbələrdə, bir-bir yerləşdirilmiş 7 qurbangah taxçası qoyulmuşdu. Nəzirlər bu taxçalara qoyularmış. Qaz boruları bu taxçalardan keçib bacalara qalxarmış. Bacalarda qoyulmuş müxtəlif metal duzları imkan verirmiş ki, bacalardan rəngli alovlar çıxsın. Bu rəngli adovlar gecə vaxtı əzəmətli məbədə ecazkar görkəm verərmiş. Əbədi odların üstündə tikilmiş Qalanın işığını minlərlə kilometrdən görmək olurdu.

Balaca kosmos
Qız qalası Günəş sistemini kiçik modelidir. Onun 9 pəncərəsi var (hazırda 8-dir, çünki «restovrasiya» zamanı pəncərələrdən biri qapadılıb), bu bizə məlum planetlərin sayına uyğundur. Pəncərələrin asimmetrikliyi göy cisimlərinin ziqzaqvari trayektoriyasını təsvir etməsiylə bağlıdır. Ən böyük pəncərə ən böyük planet Yupiteri təmsil edir. 7-ci pəncərə isə T hərfi şəklindədir. Məlumdur ki, 7-ci planet olan Uran yanpörtü şəkildə fırlanır. Ona görə də başqa planetlərə nəzərən perpendikulyar pozadadır. Qız qalasının ən üst mərtəbəsi göyün 7-ci qatını simvolizə edir. Qalanın hündürlüyü 28,7 metrdir. Bu Günəşdən Urana qədər olan məsafəni -28 700 milyon km.- simvolizə edir. Beləliklə Qız qalası minilliklər sonra kəfş ediləcək astronomik bilikləri özündə cəmləşdirib. Diqqət yetirilsə batıq və çıxıntı şəklində görülmüş hissənin 31(30) zolaqlarıı asanlıqla samaq olar. Bu ayın günlərini də göstərə bilərdi. Dayaq divarının cünub və şərq tərəfindən zolaqlar sayılsa onların 24 olduğunu görərik. Bu, sutkada saatların sayını da bildirə bilər. Abidənin cənuba baxan pəncərələrinin 4 olması fəsilləri, mərtəbələrə qalxan pillələrin 12 olması isə ilin aylarını göstərir.
Keçmiş zamanlarda ulduzlar indikindən fəqli düzülmüşdü. Qız qalasının bir qrup ulduza nəzərən tikildiyini fakt kimi qəbul edəndən sonra ulduzların yerdəyişməsin nəzərə alaraq onun dəqiq yaşını təyin etmək olar. Onda bilinər ki, Qız qalası 11-ci əsrdə yox, ən azı 3 min il bundan əvvəl tikilib.

Suyun Allahla sazişi
1960-cı illərdə edilmiş üzdəniraq bərpa işləri (Mimikonov adlı memarın başçılığı altında) qalanın quruluşunu tam dəyişərək onun nə üçün tikildiyini sübuta yetirən dəlilləri sıradan çıxardı. Amma qala boyunca yuxarıdan aşağıyadək uzanan bişmiş gildən olan borular qırılsa da indiyədək saxlanılır. Hazırda qalanın elektrik xəttləri onun içindən keçir. İndiki mərtəbələr də «bərpa» zamanı tikilib ki, qalanın müdafiə xarakterli olduğunu sübuta yetirə bilsinlər. Amma bərpadan qabaq mərtəbələrin yerində 80 sm enində dairəvari çıxıntılar vardı. Onların içindən suyun axması üçün novçalar keçirdi və həmən gil borulara tərəf yönəldilmişdi. Bu axurlar qalanın içindəki tempratur fərqindən yaranan atmosfer suyunun borulara tərəf axması üçün nəzərdə tutulub. Gil borunun əsas funksiyası qalanın başındakı səma suyu - yağış, qar (yəni insanla təmasda olmamış su) eləcə də qalanın içində şeh şəklində yaranan təmiz suyu toplayıb qalanın quyusuna yönəltməkdir. Qala dəniz kənarındadır və burda nəmişlik çoxdur. Bu su ayinlərdə istifadə edilirdi. İndi bu quyuda su yoxdu, çünki quyunun suyu həmən gil borular vasitəsilə yığılırdı.
Qədim dövrün müdrikləri düşünür ki, Yaradan bütün həyatın ssenarisini suya danışıb, suya tapşırıb. Dinlərin demək olar ki, hamısında ibadətdən əvvəl yuyunmaq, dəstənamaz almaq və böyük bayramlar zamanı yeməyi su ilə salavatlamaq ritualı da var. İnsanın suya qarşı münasibəti ona sağlamlıq gətirə də bilər, onu öldürə də bilər. Çünki suyun yaddaşı var. Məbəddən götürülmüş suyun strukturu altıguşəli ulduz formasında olur. Ən təmiz su insanla təmasda olmayan sudur. Bəlkə Qız qalasını tikən əcdadlarımız bunu bizdən daha yaxşı bilirdi?
Bir sufi əfsanəsində belə deyilir: müdriklərdən biri öncəgörməlik edir ki, gün gələcək dünyada su yoxa çıxacaq. Yalnız xüsusi olaraq yığılmış sudan başqa içməli su heç yerdə olmayacaq. Sonra su yenidən qayıdacaq, amma onu içən hər kəs ağlını itirəcək. Yalnız bir nəfər müdrik kişinin sözünə baxıb su eytiyatları yığır. Su yoxa çıxan gün o, yalnız öz ehtiyatında olan sudan içirmiş. Sular kəhrizlərə, quyulara qayıdanda hamı hərisliklə sudan içdi və havalandı. Təkcə həmin kişi öz suyundan içirdi və hamı onu dəli adlandırdı. Səbri tükənən gün kişi bütün ehtiyatını torpağa töküb hamının içdiyi sudan içdi və hamının dediyi kimi «ağıllandı». …Qız qalasının düz yanında qayada ovulmuş daş qəbrin izləri görünür. Bilinir ki, onun içini sonradan doldurublar. Bəlkə bu elə həmən kişini qəbridir?

Müqəddəs Varfolomeyin son ünvanı
Qız qalasının yaxınlığında müqəddəs Varfolomey kilsəsinin qalıqları yerləşir. O, İsa peğəmbərin 12 həvarisindən biri idi. Belə bir fikir var ki, həvari Varfolomey dərin kök salmış atəşpərəstlik ənənələri olan kahinlər şəhəri Barukda (Bakıda) xristianlığı təbliğ etdiyi üçün 71-ci ildə Qız qalasının qarşısında İsa Peyğəmbər kimi edam edilib, çarmıxa çəkilib və dərisi soyulub. Bu barədə məlumatı 7-ci əsrin məşhur tarixçisi Moisey Kalakantuyskidən də oxumaq olar. Sonralar onun edam edildiyi yerdə alban kilsəsi tikilib. 1892-ci ildə Qız qalası yanındakı qədim məbədin yerində Varfolomey kilsəsi tikilib. Lakin Sovet dövründə bu kilsə başqa kilsələr kimi dağıdılır.
Əgər bu mənbələrə inansaq deməli əsrimizin 71-ci ilində Qız qalası artıq öz yerində durmuşdu və atəşpərəst məbədi kimi tanınırdı. Amma bu mövzuda apardığımız bütün axtarışlar yenə də erməni müdaxiləsinə tuş gəldi. Bütün mənbələrdə xristianlığı qəbul etmiş Albaniya əvəzinə qədim Armeniya yazılmağı bir yana, Bakının da qədim erməni şəhəri olması xüsusi qeyd olunur. Bəzi yerlərdə şəhərin adı Albane, bəzən isə Albanepolis, Abanopolis kimi verilir. Amma bundan əvvəl şəhərin vəhşi camaatı, həvarinin dərisini soyan qansız bütpərəst adamlar təsvir edilir, sonra buna baxmayaraq şəhərin xristianlığı çoxdan qəbul etmiş ermənilərin şəhəri olması abırsızcasına təkid edilir. Müqəddəs Varfolomeyin qalıqlarını qalay qaba yerləşdiririb suya buraxırlar. Qalay qab üzərək Sitsiliya yaxınlığında Lipari adasından çıxır. Xəzər dənizinə buraxıldıqdan sonra bu qabın suya batmayıb üzə-üzə (?) Aralıq dənizindən çıxmasına inanan xristianlar yəqin ki, Bakının da erməni şəhəri olmasına eyni cəhdlə inanırlar.

Yuxariya doğru